Academia en Santiago de Compostela
Infórmate: 881 974 769

Novedades de Aula 14

CONVOCADAS AS PROBAS DE ACCESO A FP PARA O ANO 2019

Publicado: 28 de enero de 2019, 09:37
 1. ACCESO FP

Publicouse a Orde do 8 de xaneiro de 2019 pola que se convocan probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2019

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

CICLO SUPERIOR:  Do 28 de xaneiro ao 8 de febreiro de 2019.

CICLO MEDIO:  do 7 ao 22 de marzo de 2019.

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:

CICLO SUPERIOR:

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior as persoas que non cumpran os requisitos académicos esixidos para acceder a eles e teñan dezanove anos ou os fagan no ano de realización da proba.

Os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao superior son os seguintes:

 • Título de bacharel establecido na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Título de bacharel establecido na Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.
 • Segundo curso de calquera modalidade de bacharelato experimental regulado pola Orde ministerial do 21 de outubro de 1986 (BOE do 6 de novembro).
 • Título de bacharelato unificado e polivalente establecido na Lei orgánica 14/1970, do 4 de agosto, xeral de educación e financiamento da reforma educativa.
 •  Título de técnico superior, de técnico especialista ou equivalente para os efectos académicos.
 • Título de técnico de formación profesional.
 • Titulación universitaria ou equivalente para efectos académicos.

 

CICLO MEDIO:

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio as persoas que non cumpran os requisitos académicos esixidos para acceder a eles e teñan dezasete anos ou os fagan no ano de realización da proba.

Os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao medio son os seguintes:

 • Título de graduado en educación secundaria obrigatoria.
 • Título profesional básico.
 • Título de técnico auxiliar de formación profesional.
 • Segundo curso do bacharelato unificado e polivalente (BUP) rematado ou cun máximo de dúas materias pendentes no conxunto dos dous primeiros cursos.
 • Segundo curso do primeiro ciclo experimental da reforma das ensinanzas medias (REM).
 • Terceiro curso do plan de estudos de 1963 ou segundo curso de comúns experimental das ensinanzas de artes aplicadas e oficios artísticos.
 • Outros estudos declarados equivalentes aos anteriores, para efectos académicos.
 • Módulos obrigatorios (módulos profesionais e módulos formativos de carácter xeral) dun programa de cualificación profesional inicial (PCPI) cursados desde o curso 2011- 2012.
 • Calquera dos requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao superior.

 

PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE

As solicitudes poderanse realizar de xeito telemático desde o epígrafe “Solicitude de inscrición telemática” que figura na páxina http://www.edu.xunta.es/fp/probas, no menú:

 “Acceso a grao medio”, en “Convocatoria 2019”.

“Acceso a grao superior”, en “Convocatoria 2019”.

A aplicación informática, que incorpora un asistente que facilita o proceso, xera unha instancia para imprimir que se deberá presentar nun centro de inscrición, xunto coa documentación que se indique na instancia.

Opcionalmente, pódese optar por cubrir o formulario normalizado en pantalla (anexo I), imprimilo e presentalo nun centro de inscrición xunto coa documentación necesaria. O formulario normalizado está dispoñible en:

http://www.edu.xunta.es/fp/ – Sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.es

(para acceso a grao medio, o código de procedemento é ED312C)

(para acceso a grao superior, o código de procedemento é ED312D)

 Considérase centro de inscrición calquera centro público dependente da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional con oferta de formación profesional. Recoméndase usar como centro de inscrición o máis próximo ao domicilio habitual, posto que calquera outro trámite posterior á inscrición (por exemplo, consulta de listaxes, presentación de reclamacións, etc.) deberá realizarse exclusivamente no centro de inscrición elixido. Ademais, a sede de exame que se lle asigne será un centro próximo ao devandito centro de inscrición.

 

EXENCIÓNS:

Consultar as exencións totais ou parciais na orde do 22 de Xaneiro do 2018 ou na páxina 7 das seguintes ligazóns:

Ciclo medio: http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7937

Ciclo superior: http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7938

 

DATA E HORA DA CELEBRACIÓN DA PROBA:

CICLO MEDIO

O día 7 de maio farase público o lugar ou os lugares onde se realizarán as probas. Esta listaxe publicarase nos centros de inscrición e na páxina web http://www.edu.xunta.es/fp

 

A proba realizarase o 28 de maio de 2019, no seguinte horario:

 • Presentación: ás 9:00 horas.
 • Partes matemática e sociolingüística da proba: Das 10:00 ás 13:00 horas (Matemáticas, Lingua galega, Lingua castelá e Ciencias sociais).
 • Parte científico-técnica da proba: Das 16:00 horas ás 18:00 horas (Ciencias da natureza e Tecnoloxía).

 

CICLO SUPERIOR

O día 15 de marzo farase público o lugar ou os lugares onde se realizarán as probas. Esta listaxe publicarase nos centros de inscrición e na páxina web http://www.edu.xunta.es/fp

 

A proba realizarase o 10 de abril de 2019, no seguinte horario:

 • Presentación: ás 9:00 horas.
 • Parte común da proba: Das 10:00 ás 13:30 horas (Matemáticas, Lingua galega e Lingua castelá).
 • Parte específica da proba: Das 16:00 horas ás 18:30 horas (materias específicas da opción escollida).

 

ANEXO VII DA CONVOCATORIA

Indica as familias profesionais e ciclos formativos aos que se pode acceder segundo a opción da parte específica da proba de acceso a ciclos formativos de grao superior.

 Consultar na ligazón: http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7938 (páxina 16)

 

CALENDARIO DA PROBA

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7922

 

CONSULTAR OUTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE NAS SEGUINTES LIGAZÓNS:

http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-medio-convocatoria-actual

http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-superior-convocatoria-actual

 

 

Noticias relacionadas

CONVOCADAS AS PROBAS DE ACCESO A FP PARA O ANO 2020 5 feb

CONVOCADAS AS PROBAS DE ACCESO A FP PARA O ANO 2020

05/02/2020 ACCESO FP
Publicouse a Orde do 20 de xaneiro de 2020 pola que se convocan probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2020.   PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: CICLO SUPERIOR:  entre os días 10 e 19 de febreiro de 2020,
Convocadas pruebas de acceso a FP medio y superior en Andalucía 7 abr

Convocadas pruebas de acceso a FP medio y superior en Andalucía

07/04/2019 ACCESO FP
Se han convocado las pruebas de acceso a FP medio y superior en Andalucía, igual que todos los años habrá dos convocatorias, una ordinaria en el mes de Junio, y otra de carácter extraordinario en el de Septiembre.  Los plazos de solicitud para participar en ellas son los siguientes: Convocatoria
Convocadas pruebas de acceso a FP medio y superior en Canarias. 17 mar

Convocadas pruebas de acceso a FP medio y superior en Canarias.

17/03/2019 ACCESO FP
Se ha publicado la Resolución de 15 de febrero de 2019, por la que se convocan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado superior de Formación Profesional, enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño y enseñanzas Deportivas de régimen especial, correspondientes
CONVOCADAS AS PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA NO ANO 2020. 2 mar

CONVOCADAS AS PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA NO ANO 2020.

02/03/2020 ESO
Condicións das persoas aspirantes. Poderán participar nestas probas as persoas que cumpran os seguintes requisitos: 1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba. 2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria. 3. Non estaren nin teren

Contacta con nosotros

No dudes en ponerte en contacto con nosotros si necesitas reforzar tu aprendizaje. Consulta sin ningún tipo de compromiso nuestras tarifas y nuestros horarios, te ayudaremos en todo lo que podamos. Lo más importante para nosotros es la confianza que nuestros alumnos depositan en nosotros, por ello, queremos que seas uno más.