Academia en Santiago de Compostela
Infórmate: 881 974 769

Academia en Santiago de Compostela Aula 14

Academia en Santiago de Compostela

Aula 14, a túa academia de confianza

Ven a coñecernos en Santiago de Compostela

Aula 14 é unha academia multidisciplinar situada no pleno centro de Santiago de Compostela, na coñecida Praza Roxa. Neste centro de estudos axudamos aos nosos alumnos tanto con todas as materias da ESO e de Bacharelato como coas diferentes probas de acceso. Traballamos tamén na preparación das probas de acceso á universidade para estudantes que acabaron bacharelato ou para maiores de 25 e 45 anos. Ademáis axudamos a todos aqueles alumnos que desexan acceder a unha Formación Profesional, facilitándolles os temarios das diferentes probas de acceso, xa sexan de ciclo medio ou superior.

Somos tamén unha academia de idiomas especializada na axeitada preparación dos nosos alumnos para superar os distintos niveis dos exames de Cambridge. Ademáis axudamos aos estranxeiros que chegan ou residen en Santiago a aprender os nosos idiomas maternos, castelán e galego. En relación cos idiomas, un dos nosos servizos á marxe do ensino é a tradución de todo tipo de documentos en galego, castelán ou inglés.

CONVOCADAS AS PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA NO ANO 2020.

ESO|
02/03/2020

Condicións das persoas aspirantes.

Poderán participar nestas probas as persoas que cumpran os seguintes requisitos:

1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.

2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.

3. Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2019/20 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria nin nas de formación profesional básica.

4. O alumnado matriculado durante o curso 2019/20 na educación secundaria para persoas adultas poderá inscribirse nas probas se previamente cumpre as seguintes condicións:

4.1. Para acudir á primeira convocatoria, o alumnado ten que solicitar a baixa nas ensinanzas do segundo cuadrimestre. Así mesmo, as persoas con ámbitos do primeiro cuadrimestre sen superar deberán renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.

4.2. Para inscribirse na segunda convocatoria, o alumnado con ámbitos suspensos no segundo cuadrimestre ten que renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.

O incumprimento dalgún destes requisitos suporá a anulación da inscrición na convocatoria das probas e dos posibles resultados académicos obtidos nelas.

 

Forma, lugar e prazos de presentación.

Os prazos de matrícula serán:

– Convocatoria de maio: 16 ao 27 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos.

– Convocatoria de setembro: 1 ao 8 de xullo de 2020, ambos os dous incluídos.

As persoas matriculadas para a primeira convocatoria, se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, consideraranse matriculadas para a segunda convocatoria sen que teñan que presentar nova documentación.

 

As solicitudes de inscrición deberán presentarse en soporte papel nos centros educativos, en Santiago de Compostela:

– Alumnado co primeiro apelido entre a letra «A» e a letra «L»: IES San Clemente, rúa San Clemente, s/n, 15705 Santiago de Compostela.

 – Alumnado co primeiro apelido entre a letra «M» e a letra «Z»: IES Rosalía de Castro, rúa San Clemente, 3, 15705 Santiago de Compostela.

Ou por calquera dos medios establecidos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, utilizando o formulario normalizado (código de procedemento ED540A) que figura como anexo I https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/ed540a-g.pdf.

 

Documentación complementaria para a tramitación das solicitudes:

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

a) Copia, se procede, do certificado dos ámbitos da proba superados en anteriores convocatorias ou a certificación académica de ámbitos ou materias superados.

b) Acreditación de proceder doutra comunidade autónoma ou dun país estranxeiro no caso de que se solicite a exención de lingua galega.

c) Certificación do ditame de discapacidade no caso de que se solicite o recoñecemento de necesidades especiais, cando esta fose recoñecida por outra Administración distinta da Xunta de Galicia.

 

Exención de lingua galega

Durante o período de inscrición, as persoas aspirantes poderán dirixir á dirección do centro a solicitude de exención de lingua galega para que non sexa obxecto de avaliación nesta convocatoria, acreditando a procedencia doutra comunidade autónoma ou dun país estranxeiro.

A concesión ou a denegación da exención, farase pública cando se publiquen as listas provisionais de admitidos.

 

Realización das probas

As probas constarán de tres partes, e celebraranse en sesións de mañá e tarde os días 29 de maio e 4 de setembro de 2020 para as respectivas convocatorias.

 

A sesión da mañá terá dúas partes:

Na primeira, das 9.30 horas ás 12.00 horas, realizarase a proba do ámbito científico-tecnolóxico, que inclúe exercicios das materias de Matemáticas, Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química e Tecnoloxía, así como aspectos relacionados coa saúde e o medio natural recollidos no currículo de Educación Física.

 

Na segunda parte, das 12.15 horas ás 13.15 horas, realizarase a proba do ámbito social, que inclúe exercicios das materias de Xeografía e Historia, Economía, Iniciación a Actividade Emprendedora Empresarial e aspectos perceptivos correspondentes ás materias de Educación Plástica e Visual, e Música.

 

Na sesión da tarde, das 16.00 horas ás 19.00 horas, realizarase a proba do ámbito da comunicación. Comprenderá os exercicios de:

a) Lingua Galega e Literatura: Que versará sobre Cuestións de Lingua Galega e Literatura e tamén un exercicio de redacción no que se terá en conta o xeito de estruturar os datos e os feitos, a coherencia da exposición, o vocabulario empregado, o dominio da ortografía e a presentación do escrito.

b) Lingua Castelá e Literatura. Constará de un exercicio de redacción e cuestións de Lingua Castelá e Literatura.

c) Lingua estranxeira (Inglés ou Francés).

 

Escala de cualificación:  

A cualificación de cada ámbito outorgarase consonte a seguinte escala:

Científico tecnolóxico.

Comunicación.

Social.

Cualificación global da proba.

Os días 11 de xuño e 10 de setembro de 2020, no enderezo web http://www.edu.xunta.gal farase pública a listaxe de cualificacións provisionais de cada unha das convocatorias.

CAMBIOS EN EL PRELIMINARY ENGLISH TEST B1 2020

19/02/2020

CAMBIOS PET 2020

Se han producido cambios importantes en el examen del PET a partir de Enero del 2020.

El examen tendrá 4 partes, porque el Reading y el Writing se harán por separado, el tiempo para ambos será de 45 minutos para cada parte.

El Speaking y el Listening, que conservan el mismo tiempo, también tendrán cambios que intentaremos explicar con ejemplos para hacernos una idea más clara.

READING.

 • Parte 1: Multiple choice, se mantiene el formato de unir los textos con su mensaje.
 • Parte 2: Matching, sigue igual, adjudicar a las personas los textos.
 • Parte 3: Multiple choice, tampoco cambia el texto donde tenemos cinco preguntas con 4 respuestas, es igual que la antigua parte 4.
 • Parte 4: Multiple choice gapped fill. NUEVO Nos dan un texto donde se han sacado fragmentos y tendremos que colocarlos en el sitio correcto. Tendremos 5 huecos y 8 fragmentos, similar a la parte 6 del FIRST certificate.

 • Parte 5: Multiple choice gap filling. Sigue siendo igual, un texto con huecos y cuatro palabras en opciones A,B,C y D para elegir.
 • Parte 6: Open gap filling. NUEVO. Nos dan un texto con huecos que tenemos que rellenar con la palabra adecuada. Similar a la parte 2 del FIRST Certificate.

WRITING.

Ahora en las dos partes tendremos que escribir 100 palabras considerando la información que nos dan.

Parte 1: Escribir un email de 100 palabras teniendo en cuenta los mensajes que nos aporta un e-mail y contestar a las preguntas que nos hacen de forma específica.

Parte 2: Desaparece la carta y nos dan la opción de escribir una historia o un artículo (Nuevo).

 

LISTENING.

En esta parte solo se cambia el segundo ejercicio, la duración será de 30 minutos.

 • Parte 1: Multiple choice short texts: Sigue igual, con 7 preguntas y 3 posibles imágenes.
 • Parte 2: Multiple choice short texts: CAMBIA. Se escuchan 6 conversaciones y nos hacen una pregunta con 3 posibles respuestas, es similar al primer ejercicio de listening del First, como vemos en el ejemplo siguiente.

 

 • Parte 3: Gap filling. Sigue igual, completar los huecos del texto con las ideas recogidas en la información del audio.
 • Parte 4. Multiple choice long text. Coincide con lo que antes era la parte 2 del PET. Se contestan a 6 preguntas con 3 posibles respuestas acerca de una entrevista grabada en audio.

 

SPEAKING.

El examen dura 12 minutos y se cambia el orden de las partes junto con la parte 4 donde se introducen preguntas.

 • Parte 1: Introductory phase: Sigue igual, preguntas personales sobre familia, rutina, gustos para romper el hielo.
 • Parte 2: Individual long turn: Antes era el ejercicio 3, se trata de describir una foto durante 1 minuto.
 • Parte 3: Collaborative task: Sigue igual pero antes era la parte 2. Los alumnos en conjunto deben responder a una situación expuesta por el examinador utilizando material visual de apoyo.
 • Parte 4: Discusión: NUEVO. El examinador realiza preguntas a los candidatos sobre una temática relacionada con la parte 3, similar a lo que ocurre también en el First. Un ejemplo de muestra que nos ofrecen sería el siguiente.

 

Para obtener más información: https://www.cambridgeenglish.org/images/update-2020-b1-preliminary.pdf

 

NOTAS DE CORTE ACCESO A GRADOS SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA Y TABLA DE PONDERACIONES

ABAU|
12/02/2020

En el siguiente link podréis consultar las notas de corte de acceso a los distintos grados del sistema universitario gallego. 

https://ciug.gal/PDF/notascorte20.pdf

Además os dejamos el link de la tabla de ponderaciones para que podáis decidir que específicas cursar para acceder con la mayor nota posible al grado que queráis estudiar. 

https://ciug.gal/PDF/ponderacions.pdf

 

 

CONVOCADAS AS PROBAS DE ACCESO A FP PARA O ANO 2020

05/02/2020

Publicouse a Orde do 20 de xaneiro de 2020 pola que se convocan probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2020.

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

CICLO SUPERIOR:  entre os días 10 e 19 de febreiro de 2020, ambos os dous incluídos

CICLO MEDIO:  entre o 2 e o 13 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos.

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:

CICLO SUPERIOR:

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior as persoas que non cumpran os requisitos académicos esixidos para acceder a eles e teñan dezanove anos ou os fagan no ano de realización da proba.

Os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao superior son os seguintes:

 • Título de bacharel establecido na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Título de bacharel establecido na Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.
 • Segundo curso de calquera modalidade de bacharelato experimental regulado pola Orde ministerial do 21 de outubro de 1986 (BOE do 6 de novembro).
 • Título de bacharelato unificado e polivalente establecido na Lei orgánica 14/1970, do 4 de agosto, xeral de educación e financiamento da reforma educativa.
 •  Título de técnico superior, de técnico especialista ou equivalente para os efectos académicos.
 • Título de técnico de formación profesional.
 • Titulación universitaria ou equivalente para efectos académicos.

 

CICLO MEDIO:

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio as persoas que non cumpran os requisitos académicos esixidos para acceder a eles e teñan dezasete anos ou os fagan no ano de realización da proba.

Os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao medio son os seguintes:

 • Título de graduado en educación secundaria obrigatoria.
 • Título profesional básico.
 • Título de técnico auxiliar de formación profesional.
 • Segundo curso do bacharelato unificado e polivalente (BUP) rematado ou cun máximo de dúas materias pendentes no conxunto dos dous primeiros cursos.
 • Segundo curso do primeiro ciclo experimental da reforma das ensinanzas medias (REM).
 • Terceiro curso do plan de estudos de 1963 ou segundo curso de comúns experimental das ensinanzas de artes aplicadas e oficios artísticos.
 • Outros estudos declarados equivalentes aos anteriores, para efectos académicos.
 • Módulos obrigatorios (módulos profesionais e módulos formativos de carácter xeral) dun programa de cualificación profesional inicial (PCPI) cursados desde o curso 2011- 2012.
 • Calquera dos requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao superior.

 

PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado de solicitude  dispoñible na aplicación informática «ciclosprobas»  (https://www.edu.xunta.es/ciclosprobas/PaxinaInicio.do) accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

 anexo I (código de procedemento ED312C) para ciclo medio.

 anexo II (código de procedemento ED312D) para ciclo superior.

 

Tamén tras cubrir a solicitude a través da aplicación «ciclosprobas» xerarase un documento en formato PDF co formulario normalizado de solicitude, que a persoa interesada poderá presentar no centro de inscripción xunto coa documentación necesaria que se recolle na páxina 9 (para ciclo medio) e na páxina 18 (para ciclo superior) da orde. https://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8571

 

Considérase centro de inscrición calquera centro público dependente da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional con oferta de formación profesional no curso 19-20. Recoméndase usar como centro de inscrición o máis próximo ao domicilio habitual, posto que calquera outro trámite posterior á inscrición (por exemplo, consulta de listaxes, presentación de reclamacións, etc.) deberá realizarse exclusivamente no centro de inscrición elixido. Ademais, a sede de exame que se lle asigne será un centro próximo ao devandito centro de inscrición.

 

EXENCIÓNS:

Consultar as exencións totais ou parciais na seguinte ligazón https://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8571

Ciclo medio: PÁXINA 12

Ciclo superior:  PAXINA 21

 

DATA E HORA DA CELEBRACIÓN DA PROBA:

CICLO MEDIO

1. As probas de acceso aos ciclos de grao medio terán lugar o día 28 de maio de 2020 no horario que se indica deseguido:

- Ás 9:00 horas: presentación.

- Das 09:30 ás 13:00 horas: parte matemática e parte sociolingüística.

- Das 16:00 ás 18:00 horas: parte científico-técnica.

CICLO SUPERIOR.

1. As probas de acceso aos ciclos de grao superior terán lugar o día 23 de abril de 2020 no horario que se indica deseguido:

- Ás 9:00 horas: presentación.

- Das 09:30 ás 13:00 horas: parte común da proba (Matemáticas, Lingua galega e Lingua castelá).

- Das 16:00 ás 18:30 horas: parte específica da proba (materias específicas da opción vinculada ao ciclo formativo ao que se desexe acceder, segundo o anexo VII desta resolución).

 2. As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu documento oficial de identidade e a copia da folla da solicitude de inscrición. 

 

ANEXO VII DA CONVOCATORIA

Indica as familias profesionais e ciclos formativos aos que se pode acceder segundo a opción da parte específica da proba de acceso a ciclos formativos de grao superior.

 Consultar na páxina 42 na seguinte ligazón: https://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8571

 

CALENDARIO DA PROBA

https://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8572 

 

CONSULTAR OUTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE NAS SEGUINTES LIGAZÓNS:

https://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-medio-convocatoria-actual

https://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-superior-convocatoria-actual 

 

 

Ver máis noticias

Método de traballo

O noso método de estudo

Cada alumno ten unhas necesidades únicas e diferentes aos demais, por iso en Aula 14, escoitámolos e xuntos tratamos de buscar unha solución ás dificultades que poidan xurdir. Adaptámonos ás necesidades de cada persoa e facemos todo o posible por axudarlle.

Os nosos cursos regulares para todas as idades e niveis inclúen:

 • Profesoras con anos de experiencia docente
 • Matrícula gratuíta
 • Temarios propios de todas as materias gratuítos para o alumno
 • Grupos reducidos e homoxéneos que permiten un seguimento personalizado e continuo do alumno
 • Multitude de simulacións de exames
 • Horarios flexibles de mañá e tarde
 • Adecuación da clase ao nivel do alumno
 • Orientación académica
 • Prezos competitivos, non atopará máis por menos

O noso centro

En Aula 14 contamos con diferentes aulas nas nosas instalacións ubicadas en pleno centro de Santiago de Compostela, na coñecida Praza Roxa.

Contacta connosco

Non dubides en poñerte en contacto connosco se necesitas reforzar a túa aprendizaxe. Consulta sen ningún tipo de compromiso as nosas tarifas e os nosos horarios, axudarémosche en todo o que podamos. O máis importante para nós é a confianza que os nosos alumnos depositan en nós, por iso, queremos que sexas un máis.